Nyheder

10. april 2014
 

Bladkompagniet går landsdækkende

Med en ny model for omdeling af magasiner og blade begynder Bladkompagniet en landsdækkende omdeling, hvor deres mål er omdeling af tæt på 100 % via eget distributionsnet.

Ordningen forventes at være i gang allerede i starten af juni med en dækning på ca. 98 % via eget netværk. Målet er en dækning på 99 % inden årets udgang. En eventuel sidste rest vil blive sendt via Post Danmark for Bladkompagniets regning.

Omdelingen vil finde sted over 2 dage, hvor yderområderne – der før kun var forbeholdt Post Danmark vil blive omdelt søndag.

I praksis vil omkring 85 % blive omdelt fra dag til dag, som vi kender det i dag, mens resten vil blive omdelt om søndagen. Post Danmark omdeler over 3 til 4 dage. I langt de fleste tilfælde vil hele omdelingen via Bladkompagniet være indenfor samme tid som Post Danmark.

Med den ny model for omdeling af magasiner og blade ønsker Bladkompagniet at blive et reelt alternativ til Post Danmark.

Prisudviklingen inden for de sidste 10 år har vist, at Danmark er ved at udvikle sig til et ”Papirløst samfund” ikke af lyst men af nød.

Omkostningerne for at udgive blade i Danmark skal ned, og kan man omdele blade for kr. 2,50 i hele Sverige, er det vanskeligt at forstå, hvorfor det skal koste kr. 4,25 i Danmark.

Argumenterne for den højere pris i Danmark er ikke nye, dem har vi hørt på længe. Det nye er, at det ikke længere er påstande – det er 10 års statistiske beviser for, at porto er steget mere end de øvrige omkostninger ved at udgive blade.

Det er i år 10 års dagen for indførsel af Post Danmarks tag selv bord.

Derfor hilser PortoService Bladkompagniets nye initiativ velkommen.

 

 

20. jan. 2014

Information om Mediestøtten 2014

Dansk Journalistforbund og Danske Medier har holdt informationsmøde om Mediestøtten.
Det vigtige er opdelingen af støtten i produktionsstøtte og innovationsstøtte.

Fælles er at kun trykte medier og skrevne internetmedier kan modtage støtte. Kun medier redigeret til et dansk publikum med politik, kultur og samfundsrelaterede emner. Det gælder ikke kun dagsaktuelle nyheder men også faglige nyheder. Støtte gives ikke til medier ejet af offentlige institutioner, virksomheder finansieret af det offentlige eller medier ejet 2/3 eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer.

Produktionsstøtte.

Gives til nyhedsmedier og produktion af redaktionelt indhold. Produktionsstøtten består af hovedordning, supplementsordning samt overgangspuljen. Der fordeles efter redaktionelle omkostninger samt mængden af ansøgninger. Der gives maks. 35 % af mediets redaktionelle omkostninger i det seneste år, maks. 17,5 mio. kr.

Betingelserne i hovedordningen er, at det er et selvstændigt medie med ansvarshavende redaktør og i alt tre redaktionelle medarbejdere. Mediet leveres og stilles til rådighed for en bred kreds af brugere med minimum 50 % redaktionelt stof indenfor et bredt emneområde og aktuelt nyhedsstof. Selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold skal udgøre minimum 1/6. Udgivelsesfrekvens minimum 10 gange årligt.

Supplementsordningen omfatter trykte landsdækkende medier med en frekvens på fire dage pr. uge. Samlet oplag på maks. 40.000 pr. udgivelse eller skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Ikke samme ejer eller udgiver som et andet nyhedsmedie, der eller er momsfritaget.

Minimum 75 % redaktionelt stof og selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold skal udgøre minimum 1/3.

Overgangspuljen gælder kun de der har fået tilskud i 2012 og med udgangen af 2013. Samlet skal produktionsstøtten for 2014 være mindre end tilskud opnået i 2012.

Ansøgning kan ske en gang årligt for nye ansøgere. Senest 3. februar 2014 kl. 12.00. Ansøgningsskema findes via linket http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/mediestoette/produktionsstoette

Innovationspuljen.

Gives som projektstøtte, etableringsstøtte, udviklingsstøtte eller saneringsstøtte.

Projektstøtte kan ydes som tilskud til etablering af nye, selvstændige trykte nyhedsmedier eller skrevne internetbaserede nyhedsmedier og som tilskud til omstilling eller udvikling af allerede eksisterende medier. Der gives også tilskud til forundersøgelser og projekter.

Etableringsstøtte sigter mod etableringen af et nyt selvstændigt nyhedsmedie, der opfylder kravene for mediestøtte. Man skal senest seks måneder efter tilsagn have minimum en fuldtids ansvarshavende redaktør og opfylder kravene lovens § 3, stk. 2, nr. 1 og 3-9. Der skal være rimelig grund til at antage, at det nyhedsmediet, vil blive økonomisk selvbærende efter støtteperioden, der maksimalt kan være tre år. Der skal være en egenfinansiering på min 40 %. Kravet kan mindskes af Medienævnet til 25 % ved projekter med særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter. Ved forundersøgelser er kravet til egenfinansiering min. 25 %.

Der må ikke samtidigt modtages produktionsstøtte, udviklingsstøtte eller saneringsstøtte.

Udviklingsstøtte kan gives til et eksisterende selvstændigt nyhedsmedie, der opfylder kravene for mediestøtte, hvor der er en formodning for, at gennemførelsen af projektet vil have en økonomisk og positiv langsigtede effekt på nyhedsmediet efter støtteperiodens udløb. Samme krav som etableringsstøtte, dog skal egenfinansieringen være min. 60 %, med mulighed for nedsættelse til 25 % i særlige tilfælde. Støtten kan forlænges med mere end tre år.

Saneringsstøtte kan gives til medier i likviditetsvanskeligheder med henblik på at forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse. Samme krav som ovenstående.

Læs mere om mediestøtte på: http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/aviser-og-blade/mediestoette/ny-mediestoetteaftale/
Spørgsmål om mediestøtten kan rettes til Kulturstyrelsen på mediestøtte@kulturstyrelsen.dk
Der tages forbehold for forkerte oplysninger i denne artikel og vi henviser til Kulturstyrelsen for korrekte og opdaterede oplysninger.

20. nov, 2013

Nyt om reklameafgiften – eller rettere- intet nyt…

Her en måned inden de fleste virksomheder går i gang med
et nyt budgetår, 
er der stadig intet nyt om reklameafgiften.
Sagen ligger stadig hos Europa-kommissionen.

Ekspert i EU-konkurrenceregler, Søren Andersen fra Copenhagen Economics, har vurderet afgiften på vegne af Danske Distributører. Han siger til Børsen: "Vores hovedargument er, at afgiften forvrider konkurrencen mellem de tryksager, der har et redaktionelt indhold, og de, som ikke har det. For afgiften pålægges kun dem, som ikke har det indhold".

I oktober forventede skatteministeren fortsat, at afgiften vil blive godkendt af Europa-kommissionen. Såfremt godkendelsen skulle vise sig, at kræve justeringer i afgiften, vil regeringen drøfte dette med forligskredsen. Det er dog vanskeligt præcist at forudsige, hvor lang tid Europa-Kommissionens godkendelsesprocedure tager.

Det har sat gang i spekulationen om reklameafgiften først skulle komme i sidste halvår af 2014. I Portoservices kanaler er der ikke noget, der tyder på at vi kan være så heldige. Det mest sandsynlige er at den kommer midt på året eller endda allerede i første kvartal 2014. Reklameafgiften kan være med i det budget forlig der formegentlig bliver vedtaget i løbet af december.

Reklameafgiften skulle have givet over 400 mio. kr. til statskassen og regeringen er allerede begyndt at bruge af dem, i form af en grøn check til skatteborgere med lav indkomst. Grafisk Arbejdsgiverforening har regnet sig frem til, at afgiften kan koste op mod 900 arbejdspladser i Danmark.

Derfor - er der nogen, der ved mere om sagen? Så send os en mail på mk@portoservice.dk

I vil høre mere, når vi ved mere.

 

30/9-2013:

Nye priser fra Post Danmark for 2014

 

Post Danmark har offentliggjort priserne der vil være gældende pr. 1. januar 2014. Der er få betydelige ændringer, en af de væsentligste er at Post Danmark igen sætter prisen op på breve, dog undtaget DM-breve hvor prisen falder.

Magasinpost
Priserne er uændret fra 2013. Dog er der i forretningsbetingelserne specificeret at forsendelserne skal være til principielt samme modtagere, idet en variation på mere end +/- 50 % ikke kan godkendes. I 2013 skriver forretningsbetingelserne at forsendelserne skal være til principielt samme modtagere.
Endnu vides ikke hvordan dette vil blive fortolket og hvilke konsekvenser det vil få. Mere om dette følger snarest.
 
Adresseløs
Grundprisen på adresseløse forsendelser stiger lidt. Derudover kommer der lidt skærpede krav ved betaling af annulleringer. Som tidligere nævnt er tillægspriserne på Husstandsdirect og Adresseløs Plus dog faldet markant.
 
Breve
Det kommer til at koste 9 kr. at sende et frimærke frankeret A-brev op til 50 gram, mens et tilsvarende B-brev stiger med 50 øre til 6,50 kr. På erhvervsbrevene, C-brev, hæves priserne svarende til den almindelige pris- og lønudvikling.
Omdelingsperioden for B-breve, der tidligere var 3 hverdage, ændres til omdeling over 4 hverdage.
 
DM-breve
Priserne falder med ca. 8 %. Som noget nyt kan man i 2014 tilkøbe ”bestemte omdelingsdage”.

Bladkompagniets priser for 2014, forventes at være på plads i løbet af en måneds tid, umiddelbart herefter fremsendes nye beregninger.
Nyheder 27. juni 2013
 

Forlig om Postloven

Der er i nat indgået forlig om postloven

I hovedtræk betyder det: Privat post omdeles ikke mere om Mandagen – hvis man skal have det så hedder det er Mandagsbrev og koster kr 50,- Da Magasinpost er et Brevprodukt – gælder det FORMEGENTLIG også Magasiner.
Virksomhedspost kommer så ikke om Lørdagen. B-post går fra 3 dage til 4 dage – det vil formegentlig også gælde Magasinpost. Man taler om avisers omdeling med forskellige priser, alt efter hvor du bor – det KAN og så komme på magasiner.
Det ses bla ved at man nu beder om at magasinpost skal sorteres på en anden måde. (Deles op i 12 centre). Resten er mere marginalt. Der indgås en aftale med Post Danmark frem til slut 2015. Og her vil man se på aftalen igen med henblik på at ”fremme konkurrencen” Lige nu drejer det sig om at Post Danmark skal tjene nogle flere penge – læs nogen skal betale – så Post Danmark kan gå fra – 124 mio til + på 800 mio. Det betyder ingen moms ændringer før tidligst 1-1-2016. Med mindre at EU griber ind. Læs mere om forliget her.

1. Juni 2013

Det er noget rod!

Der skal ryddes op i lovgivningen på postmarkedet, og
den kommende postlov er en god anledning

1997 skrev alle regeringschefer i EU under på, at der skulle være fri konkurrence på postmarkedet. I 2006 slog EU-kommissionen fast, at moms er en hindring for den frie konkurrence på postmarkedet. Og i 2007 afsagde EU-domstolen en kendelse, der slog fast, at porto gerne må være momsfri – hvis der er en åben prisliste for porto.
 
Altså: Vi skal have fri konkurrence,
men vi må kun momsfritage portoen, hvis der er en fast prisliste.
Det er noget rod.
 
For det er ikke fri konkurrence, når en virksomhed i dag er nødt til at tage en fast pris fra sine kunder uden at kunne forhandle. Når kunde A betaler 5,50 kr. pr forsendelse, og kunde B kun 4,65 kr., er det, fordi kunde B er en bedre købmand – det er fri konkurrence. I dag følger vi en liste med statiske og ufleksible priser til følge. Når den nye postlov skal på plads, skal transportministeren gøre op med sig selv, om der skal være den frie konkurrence, vi forpligtede os til i 1997. Hvis det er målet, er momsen et nødvendigt onde.
Men så skal det gøres i god tid. De seneste år er postloven faldet på plads med få ugers varsel. Og det er uanstændigt at tro, at aktørerne på markedet på 14 dage kan omstille deres forretninger til at betale 25 % mere for det, der allerede er EU’s dyreste porto.

Tilmelding til nyhedsbrev

* nødvendig
 
 
PortoService | Fabriksvej 6, 9490 Pandrup - Danmark | Tlf.: +45 96 44 45 00 | info@portoservice.dk